Om oss

Dharmagruppa er et fellesskap av meditasjonsgrupper som praktiserer i tråd med
Thich Nhat Hanhs lære, oversatt til en norsk hverdag. Vår tradisjon kan kalles
«smilende zen» fordi vi legger vekt på hverdagspraksis (som er typisk chan/zen),
med vennlig oppmerksomhet på vårt eget og andre sinn. I Thich Nhat Hanh’s
utgave er læren særlig fokusert på hverdagens små og store gjøremål, enten
det gjelder å rydde plass til en daglig praksis (f.eks. sittemeditasjon hver dag,
men får man ikke gjort det hjemme, kanskje på bussen?), eller hvordan vi
håndterer vanlige utfordringer som ensomhet, familieliv, sinne, glede, osv.
Denne retningen legger sterk vekt på at vi deltar i fellesskap (sanghaer) som
etter beste evne støtter hverandre på veien.

Tradisjonen vi står i

Dette er en vietnamesisk zen-linje. Zen er egentlig det japanske ordet for Chan,
et ord og en tradisjon som stammer fra Kina. Det er derfor mer korrekt å si at
vi er en chan-linje, parallelt med det japanske zen. «Stamfaren» Lin Chi (japansk
Rinzai) er felles med japansk zen. Alle retningene er farget av landene de har
utviklet seg i, og vietnamesisk zen oppleves av de fleste som vennlig. I de
vestlige utgavene (dvs i Europa/USA) utmerker dessuten vietnamesisk zen seg
ved å legge vekt på felleskap (som nevnt over); røttene hver av oss har
både i familien og i landene vi kommer fra og bor i; og en dyp etikk med vekt
på at alt og alle er ett. Mange som ikke er vant til dette finner det uvanlig til å
begynne med, men etterhvert som man oppdager hvordan dette kan vise seg i
ens eget liv – og særlig hvordan det i praksis kan brukes til å løse og forebygge
konflikter – er det ofte styrkende.

Organisering i Norge

Gruppene kalles også sanghaer.
Hver gruppe/sangha operer selvstendig, og bestemmer selv hvordan de vil organisere
seg. Vi har to lærere i Norge som gir veiledning i praksisen. De bestemmer ikke over
noen, men kan inspirere og støtte andre i deres praksis, bidra hvis man møter
vanskeligheter med seg selv eller andre, osv. Lærernes hovedoppdrag fra Thich Nhat
Hanh og Plum Village (senteret i Frankrike der han bor) er å leve sitt liv med størst
mulig glede og innsikt, inkludert å praktisere i denne tradisjonen. Med det som
utgangspunkt tar de imot dem som eventuelt ønsker å praktisere i sanghaer med
(og uten) dem.

Plum Village og organisering internasjonalt

For mer om vår linje internasjonalt, se sidene om Plum Village i Frankrike og EIAB i Tyskland.

Bankkonto  – Kontingent, retreatpåmeldinger osv som skal til Dharmagruppas konto betales til konto 1254.05.03026. Skriver du hva betalingen gjelder blir kasseren takknemlig!  Til retreater vil det dessuten hjelpe oss som organiserer dem om innbetalinger gjøres senest en uke før start – hvis ikke en tidligere dato er annonsert.